Huishoudelijk reglement

TONEELVERENIGING PANCRATIUS

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN DER LEDEN

Artikel 1

Alleen personen van 16 jaar en ouder kunnen lid worden van onze vereniging. De volgende stappen worden hierbij bewandeld:

1 een persoon meldt zich aan bij een bestuurslid.

2 het bestuurslid begeleidt het aspirant-lid bij een repetitieavond.

3 hierna meldt de persoon zich als lid bij de secretaris. Opzegging dient schriftelijk te geschieden en eindigt op de laatste dag van de maand, waarin de opzegging aan de secretaris werd medegedeeld.

Artikel 2

Alle leden hebben recht tot bijwonen van de onder artikel 3 der statuten genoemde middelen.

Artikel 3

De leden hebben het recht om bij alle bijeenkomsten (geen bestuursvergaderingen) en andere evenementen der vereniging aanwezig te zijn.

Artikel 4

De vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste 2 bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen.

Artikel 5

Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris, kan zowel geschieden door het bestuur als door de leden. Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt nadat het bestuur zich heeft vergewist dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden.

Kandidaatstelling door de leden geschiedt  door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring van tenminste 5 leden, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat uiterlijk 7 dagen voor de algemene vergadering.

Bestuursleden dienen minimaal de leeftijd van 18 jaar te hebben bereikt.

Artikel 6

Het bestuur kan zich laten bijstaan door één of meer door haar leden te benoemen commissies (o.a. leescommissie en kascommissie). Tevens kan de algemene vergadering een of meerdere commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie.

Artikel 7

De leden zijn verplicht adresveranderingen ten spoedigste aan de secretaris op te geven. Zij zijn tevens verplicht de contributie regelmatig te voldoen. De contributie bedraagt € 10,00 per maand voor leden vanaf 18 jaar, leden die jonger zijn dan 18 jaar en studenten zijn slechts 50% van het lidmaatschap verschuldigd.

Artikel 8

De repetities worden gehouden in de kantine van Gemeente, gelegen aan Schulpstet te Bakkum en beginnen strikt om 20.00 uur en duren tot minimaal 22.30 uur. Daarna bent u in de gelegenheid om nog iets te nuttigen voor eigen rekening. De kantine dient opgeruimd achter te worden gelaten, daarom is het gebruikelijk, dat we gezamenlijk en het liefst bij toerbeurt hiervoor zorgdragen.

Artikel 9

Bij de voorbereiding van een uitvoering zijn nogal wat werkzaamheden uit te voeren, zoals decoropbouw, meubilair ophalen, kaartverkoop, affiches ophangen, kassaverkoop, entreebewijzen controleren. Ook hierbij wordt uw steun verwacht.

Artikel 10

Tot erelid zijn tot nu toe benoemd Burgemeester Smeets †, Rie Huiberts †, Harry Geerts, Thijs Geerts en Jos Huiberts.

Artikel 11

Dit huishoudelijk reglement is/wordt geaccordeerd doer de ALV (juni 2010).

Castricum, 1 januari 2018.

Delen met je netwerk?
Share on facebook
Facebook