Statuten

TONEELVERENIGING PANCRATIUS anno 1965

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

De vereniging draagt de naam TONEELVERENIGING “PANCRATIUS”, en is gevestigd te Castricum.

Zij is op 30 juni 1939 voor onbepaalde tijd opgericht.

DOEL 

Artikel 2

De vereniging stelt zich ten doel, het beoefenen van de toneelkunst, en het bevorderen van de onderlinge vriendschap van de leden.

MIDDELEN

Artikel 3

De vereniging tracht dit doel te bereiken langs wettige weg, en wel door:

 1. het instuderen van toneelstukken onder leiding van een regisseur
 2. het geven van toneelonderricht aan haar leden
 3. het instuderen van operettes en musicals etc., in samenwerking met andere culturele verenigingen, bij voorkeur met verenigingen die ook in Castricum gevestigd zijn.
 4. het geven van publieke voorstellingen van ingestudeerde toneelstukken, operettes en musicals.

LEDEN

Artikel 4

De vereniging bestaat uit:

 1. gewone leden
 2. ereleden

–  Als gewone leden van de vereniging kunnen worden aangenomen, zij die de leeftijd van 16 jaar hebben bereikt.

Om lid van de vereniging te worden moet men zich schriftelijk tot de secretaris wenden, of door een der leden, schriftelijk aan hem worden opgegeven. Over toelating beslist het bestuur. Bij afwijzing is beroep op de ledenvergadering mogelijk.

 • Ereleden zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Zij worden

op een algemene ledenvergadering benoemd, die hiertoe kan besluiten met een meerderheid van tenminste tweederde van de geldig uitgebrachte stemmen op voordracht van het bestuur, of op schriftelijk verzoek van tenminste vijf leden. Zij zijn van betaling van contributie vrijgesteld.

Artikel 5

Het lidmaatschap gaat verloren door:

 1. overlijden
 2. schriftelijke opzegging aan de secretaris. In dat geval eindigt het lidmaatschap op de laatste dag van het kwartaal waarin de opzegging aan de secretaris werd medegedeeld.
 3. royement, ingevolge een besluit van de ledenvergadering, genomen, hetzij op voorstel van het bestuur, hetzij op voorstel van tenminste vijf leden, die het desbetreffende voorstel tenminste één week vóór de datum van de beslissende vergadering, schriftelijk bij het bestuur hebben ingediend. Het betreffende besluit wordt door de ledenvergadering genomen met tenminste tweederde der uitgebrachte geldige stemmen, en nadat de betrokkene in de gelegenheid is gesteld zich te weren.

Het in het derde lid bedoelde royement kan worden uitgesproken:

 1. indien het betrokken lid in gebreke blijft de door hem verschuldigde contributie geregeld te betalen
 2. indien betrokkene weigert zich te onderwerpen aan het verenigingsrecht, zoals dit is vastgesteld bij de statuten, het huishoudelijk reglement, alsmede bij wettig genomen besluiten van het bestuur of van de ledenvergadering
 3. indien betrokkene de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

BESTUUR

Artikel 6

 1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf personen, gekozen uit, en door de leden. Bestuursleden moeten de achttienjarige leeftijd hebben bereikt.
 2. De bestuursleden hebben zitting voor een tijdvak van drie jaar: ieder jaar treedt een evenredig deel van het aantal leden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. Het tussentijds in een vacature gekozen lid neemt, voor wat het rooster van aftreding betreft, de plaats in van zijn voorganger. Een aftredend bestuurslid is direct herkiesbaar voor een periode van drie jaar. Het bestuur van de vereniging blijft haar volledige bevoegdheid behouden, indien één of meer van zijn leden mocht komen te ontbreken. In een zodanig geval wordt in de eerstvolgende ledenvergadering in de vacature(s) voorzien, tenzij het bestuur uit drie of minder leden mocht komen te bestaan, in welk geval een extra ledenvergadering dient te worden belegd,alwaar in de vacature(s) wordt voorzien.
 3. Het bestuur benoemt uit zijn midden een secretaris en een penningmeester, deze vormen tezamen met de voorzitten, het dagelijks bestuur. De voorzitter wordt rechtstreeks gekozen door de ledenvergadering. Het dagelijks bestuur heeft de bevoegdheden welke hem bij deze statuten, het huishoudelijk reglement, of bevoegdelijk door het bestuur worden toegekend.
 4. Personen in dienst van de vereniging, die daarvoor bezoldigd worden, kunnen geen bestuurslid zijn. Niet leden kunnen slechts tot bestuurslid worden gekozen, indien zij aan de vereisten door het lidmaatschap voldoen. Zij kunnen pas als bestuurslid optreden, als zij als lid van de vereniging zijn ingeschreven.
 5. Het bestuurslidmaatschap eindigt door aftreden, aanvaarden van een bezoldigde functie in dienst van de vereniging, een ontslagbesluit als bedoeld in het volgende lid, overlijden, of doordat men onder curatele wordt gesteld.
 6. Aan ieder bestuurslid kan door de ledenvergadering te allen tijde een schorsing worden opgelegd of ontslag worden verleend. Een dergelijk besluit dient te worden genomen, met een meerderheid van tweederde der uitgebrachte geldige stemmen, evenwel niet, dan nadat aan het betrokken bestuurslid de gelegenheid is geboden, om zich in een ledenvergadering te verantwoorden en te verdedigen. Een schorsing kan in totaal niet langer duren dan één maand nadat het betrokken bestuurslid schriftelijk van een en ander op de hoogte is gesteld. Als na die tijd nog geen beslissing is genomen over opheffing van de schorsing of verlening van ontslag, eindigt de schorsing.
 7. Alle bestuurders gezamenlijk, alsmede de voorzitter en secretaris gezamenlijk zijn bevoegd de vereniging in en buiten rechte te vertegenwoordigen. Voor het verrichten van betalingen, en het geven van kwijting daarvoor is de handtekening van de penningmeester voldoende.

BEVOEGDHEDEN

Artikel 7

Aan de ledenvergadering zijn naast het verkiezen en ontslaan, c.q. schorsen van bestuursleden, voorbehouden besluiten omtrent:

 1. het benoemen van ereleden, en toelaten in beroep, en royeren van leden der vereniging
 2. het vaststellen van contributie, de begroting en de jaarstukken
 3. het benoemen van een kascommissie, zoals bedoeld in art. 10 lid 2
 4. het vaststellen van de bezoldiging en van de rechtspositie van personen in dienst van de vereniging.
 5. het vaststellen of wijzigen van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.
 6. het ontbinden van de vereniging.

Artikel 8

De ledenvergadering kan aan het bestuur geen algemene volmacht verstrekken.

Artikel 9

Het bestuur neemt alle, niet in artikel 7 genoemde besluiten, het verzorgt voorts alles wat tot de dagelijkse gang van zaken behoort, en is belast met de uitvoering der besluiten van de ledenvergadering.

VERGADERINGEN

Artikel 10

 1. De secretaris schrijft de vergaderingen van leden en van het bestuur uit onder toezending van een agenda. De oproep voor een ledenvergadering moet tenminste veertien dagen vóór de dag der vergadering worden toegezonden. In regel nodigt de secretaris de regisseur(s) uit voor iedere leden- en bestuursvergadering.

De leden, resp. bestuursleden zijn gerechtigd, aanvullingen of wijzigingen op de agenda aan te brengen, waarop de ledenvergadering, resp. het bestuur beslist.

 1. Jaarlijks vóór 1 juni wordt een algemene ledenvergadering (jaarvergadering) gehouden.

Het bestuur brengt in deze vergadering zijn jaarverslag uit, en doet, onder overlegging van de benodigde bescheiden, rekening en verantwoording, van zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Tevens dient de begroting voor het komende boekjaar te worden verantwoord.

De ledenvergadering benoemt jaarlijks, doch uiterlijk 20 dagen vóór de algemene ledenvergadering een commissie van tenminste twee leden, die geen deel uit mogen maken van het bestuur, tot onderzoek van de rekening en verantwoording over het laatst verstreken boekjaar. De commissie brengt ter vergadering verslag uit van zijn bevindingen.

Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan deze commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden der vereniging te tonen en inzage in de boeken en bescheiden der vereniging te geven.

Goedkeuring door de ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt tot décharge. Indien de goedkeuring van de rekening en verantwoording wordt geweigerd, dan neemt de ledenvergadering al die maatregelen, welke door haar in het belang van de vereniging nodig worden geacht.

 1. Voorts zullen ledenvergaderingen worden belegd, zo dikwijls het bestuur zulks nodig acht, of tenminste vijf leden, hun wens hiertoe, schriftelijk bij de secretaris kenbaar maken. In dit laatste geval moet de vergadering binnen 14 dagen door de secretaris worden bijeengeroepen: geschiedt dit niet, dan zijn de leden bevoegd, zelf een vergadering te convoceren, welke zonodig zelf in haar leiding kan voorzien.
 2. Het bestuur vergadert zo dikwijls dit door de voorzitten of door tenminste twee bestuursleden noodzakelijk wordt geacht. In dit laatste geval moet de vergadering binnen 14 dagen door de secretaris bijeen worden geroepen. Geschiedt dit niet, dan zijn deze bestuursleden bevoegd, zelf een vergadering te convoceren, welke zonodig zelf in haar leiding kan voorzien.

BESLUITVORMING

Artikel 11

 1. Tenzij in deze statuten uitdrukkelijk anders is bepaald, worden besluiten in bestuurs- en ledenvergaderingen genomen met volstrekte meerderheid der stemmen, in een vergadering waarin tenminste de helft plus één der (bestuurs)leden aanwezig zijn. Blanco stemmen tellen voor het behalen van de meerderheid niet mee. Ieder lid heeft één stem.
 2. Stemmen over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling. Stemmen bij schriftelijke volmacht is mogelijk. Bij staking der stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Wordt bij verkiezing van personen bij de eerste stemming geen gewone meerderheid gehaald, dan wordt gestemd tussen de twee kandidaten, die de hoogste aantallen stemmen verwierven:

staken de stemmen, dan beslist het lot.

FINANCIEEL BELEID EN GELDMIDDELEN

Artikel 12

De geldmiddelen der vereniging bestaan uit:

 1. contributies van gewone leden
 2. entreegelden
 3. subsidies
 4. rente
 5. eventuele andere, op wettige wijze verkregen baten.

Artikel 13

Ieder gewoon lid betaalt een contributie, waarvan het bedrag jaarlijks door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

Artikel 14

 1. Het boekjaar van de vereniging valt samen met het kalenderjaar.
 2. Buiten de goedgekeurde (voorlopige) begroting, mogen geen uitgaven worden gedaan. Indien een uitgave onverwijld noodzakelijk blijkt, tengevolge waarvan de begroting moet worden overschreden, brengt de penningmeester deze aangelegenheid onmiddellijk ter beslissing in het bestuur.
 3. De penningmeester houdt een inventarislijst bij, waarop de eigendommen van de vereniging vermeld staan.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Artikel 15

Verenigingsaangelegenheden, waarin deze statuten niet voorzien, worden geregeld bij huishoudelijk reglement.

Dit reglement wordt door de ledenvergadering vastgesteld, en mag geen bepalingen bevatten, welke met deze statuten in strijd zijn.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 16

Deze statuten kunnen worden gewijzigd, en de vereniging kan worden ontbonden bij een besluit, genomen met meerderheid van tenminste tweederde der geldig uitgebrachte stemmen, in een opzettelijk daartoe belegde ledenvergadering, waarin tenminste tweederde van de leden aanwezig zijn: wordt in de bijeengeroepen vergadering het vereiste quorum niet behaald, dan kan in een, binnen een maand, doch tenminste een week later, tot hetzelfde doel bijeengeroepen vergadering, een besluit tot wijziging der statuten, of ontbinding van de vereniging, met de normale meerderheid van de dan aanwezige leden, genomen worden.

Artikel 17

De liquidatie van de vereniging geschiedt door het bestuur, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijk voorschriften. Een na liquidatie overblijvend batig saldo wordt bestemd voor een doel, zoveel mogelijk overeenkomend met dat van de vereniging, aan te wijzen door het bestuur, behoudens de bevoegdheid van de ledenvergadering, hiertoe een bindend voorstel te doen.

SLOTBEPALINGEN

 

Artikel 18

 

In alle gevallen waarin noch door de statuten, noch door het huishoudelijk reglement wordt voorzien, beslist het bestuur, behoudens de bevoegdheid van de ledenvergadering hierover geïnformeerd te worden, en anders te besluiten.

Delen met je netwerk?
Share on facebook
Facebook